بررسی هفت نقطه اصلی گیربکس در صورت بروز هر گونه نشتی احتمالی